Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα
νέα μας στο email σας!

Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ APIVITA ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών APIVITA από το 1979 δημιουργεί φυσικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα με σκοπό να προάγει την υγεία και την ομορφιά.

Οι δραστηριότητες της APIVITA περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, το marketing και τις πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στα προϊόντα της.

Η APIVITA δεσμεύεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε σχέση με:

 • • Την τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Κανονισμών
 • • Τις απαιτήσεις των πελατών της, με στόχο την πλήρη ικανοποίησή τους
 • • Την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και την υλοποίηση θετικών ενεργειών
 • • Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες
 • • Την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 22716: 2007, μέσω του εφαρμοζόμενου ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την εφαρμογή των Καλών Πρακτικών Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων (GMP)

Η APIVITA, καλεί το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων της:

 • • Προστασία του περιβάλλοντος και συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας
 • • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, των εργασιακών ασθενειών και ευαισθητοποίηση όλων για θέματα ασφαλείας στο εργασιακό περιβάλλον

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

 • • Να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται πρακτικές συνεχούς βελτίωσης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • • Να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι διεργασίες της εταιρείας, να αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους και να εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες, όταν και όπου απαιτείται
 • • Να ενθαρρύνεται και να αναπτύσσεται η επικοινωνία, η αποτελεσματική συνεργασία και η ομαδικότητα μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας
 • • Να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό

Η Διοίκηση της APIVITA δεσμεύεται για την παροχή των αναγκαίων πόρων προς υλοποίηση των ανωτέρω και για κοινοποίηση αυτής της Πολιτικής όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους συνεργάτες της (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, αντιπρόσωποι, κλπ), σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και γενικότερα στο κοινό.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υπευθυνοτήτων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής αυτής, την τήρηση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή του.

Η Πολιτική αυτή ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένει επίκαιρη και να αντικατοπτρίζει το Όραμά της APIVITA.

Μαρκόπουλο, 03/09/2018

Για την APIVITA
Ε. Τρέχας, COO

 
Newsletter:
Ακολουθήστε Μας: